6 Redenen om met een Portfolio te werken op school

15-02-2024 | Julya van Doorn
een portfolio

1. Zelfreflectie en zelfregulatie stimuleren

Een portfolio biedt studenten de mogelijkheid om regelmatig terug te kijken op hun eigen werk en groei. Door middel van zelfreflectie kunnen ze evalueren wat goed ging en waar ze nog aan moeten werken. Dit bevordert niet alleen de zelfregulatievaardigheden van de student, maar ook het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.

2. Persoonlijke ontwikkeling inzichtelijk maken

Een portfolio maakt het mogelijk om de persoonlijke ontwikkeling van de student inzichtelijk te maken. Door het verzamelen van diverse werkstukken, opdrachten en reflecties ontstaat er een compleet beeld van de groei en vooruitgang die de student heeft doorgemaakt. Dit kan niet alleen helpen bij het monitoren van individuele studenten, maar ook bij het creëren van een gepersonaliseerde leerervaring voor elke individuele student.

3. Beoordeling op meerdere competenties en vaardigheden

Een portfolio biedt docenten de mogelijkheid om studenten te beoordelen op meerdere competenties. In plaats van alleen te focussen op toetsresultaten, kunnen docenten aan de hand van het portfolio inzicht krijgen in het proces van competentieontwikkeling van de student. Dit zorgt voor een meer holistische benadering van beoordeling, waarbij ook persoonlijke groei en ontwikkeling worden meegenomen.

competenties diagram
competenties diagram

4. Betrekken stakeholders

Een portfolio kan fungeren als een middel om stakeholders, zoals stagebegeleiders, te betrekken bij het proces van de student. Door regelmatig updates te delen met belanghebbenden, kunnen zij nauw betrokken blijven bij de ontwikkeling. Dit versterkt niet alleen de samenwerking tussen bijvoorbeeld school, student en het stagebedrijf, maar zorgt ook voor meer transparantie en begrip.

5. Voorbereiding op vervolgstudies of arbeidsmarkt

Het werken met een portfolio bereidt studenten voor op hun vervolgstudies of de arbeidsmarkt. Het opbouwen van een portfolio vereist het verzamelen en ordenen van bewijsmateriaal, het schrijven van reflecties en het presenteren van werk. Dit zijn essentiële vaardigheden die studenten nodig hebben om succesvol te zijn in hun verdere educatieve of professionele carrière.

6. Motivatie en betrokkenheid vergroten

Tot slot kan het werken met een portfolio de motivatie en betrokkenheid van studenten vergroten. Door studenten verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leerproces en hen te laten zien dat hun groei wordt erkend en gewaardeerd, worden ze gemotiveerder om zich in te zetten voor hun schoolwerk. Dit leidt tot een positieve leeromgeving waarin leren als zinvol wordt ervaren.

Conclusie

Het werken met een portfolio biedt talloze voordelen voor zowel docenten als studenten. Het stimuleert zelfreflectie, maakt persoonlijke ontwikkeling inzichtelijk, beoordeelt op meerdere vaardigheden, betrekt stakeholders, bereidt voor op vervolgstudies of de arbeidsmarkt en vergroot motivatie en betrokkenheid.