Onderwijskundige begeleiding.

Omdat Simulise geen doel op zich is maar ondersteunend is aan de visie van je school!

Begeleiding bij onderwijsvernieuwing

Het onderwijs is altijd in beweging. Ook de veranderingen in onze maatschappij gaan snel. Het onderwijs zoekt naar methodes om leerlingen meer op maat van dienst te zijn en goed voor te bereiden op de toekomst. Daarbij hoort ontwikkelde van vaardigheden. En het inzichtelijk maken hiervan.

Veel scholen willen het ontwikkelen vaardigheden een meer prominente plaats geven. Scholen willen, naast het diploma, een Plusdocument uitreiken waarop ook vaardigheden staan vermeld. En scholen willen werken met een portfolio om inzicht te geven waaraan leerlingen hebben gewerkt.

Wanneer scholen met Simulise gaan werken komen er naast veel nieuwe mogelijkheden ook veel keuzes aan de orde. Keuzes waarbij we je graag willen helpen. Hiervoor hebben we een aantal ondersteuningspakketten samengesteld die een basis vormen voor de begeleiding die we bieden.

Deze onderwijskundige ondersteuning wordt uitgevoerd door onafhankelijke adviseurs die zelf ook nog voor de klas staan. Ze hebben veel ervaring met het begeleiden van scholen bij ICT vraagstukken en bij het werken aan de ontwikkeling van (21e eeuwse) vaardigheden.

Met hen hebben we vier aandachtgebieden uitgewerkt die de basis van vormen van deze begeleiding.

Starten met vaardigheden en portfolio

Als je als school het ontwikkelen van vaardigheden een plaats wilt geven in het curriculum, op welke vaardigheden moet je je dan richten? En hoe beoordeel je deze? Simulise fungeert hierbij niet als doel maar als middel om de gehele meting en vastlegging van vaardigheden in het portfolio te faciliteren. De school ontwikkelt haar eigen visie op welke vaardigheden voor de eigen leerlingen van belang worden geacht.

In twee workshops wordt bepaald wat nut en noodzaak is van werken aan vaardigheden. Onder meer wordt duidelijk wanneer vaardigheden van belang zijn en hoe deze inzichtelijk te krijgen zijn. De begeleiding bestaat uit het vaststellen van doelen bij het werken met vaardigheden en portfolio’s. Vervolgens wordt gewerkt aan de belangrijkste vaardigheden die de school wil ontwikkelen en meetbaar wil maken. Er wordt bepaald welke gevolgen het werken met vaardigheden heeft voor de gehele school.

Starten met visie

Succesvolle pilot

De start van een nieuw platform brengt altijd een aantal gevolgen met zich mee. Wie gaan er aan meewerken, is er voldoende tijd beschikbaar en wat zijn de gewenste uitkomsten? Om dit goed in te richten en de gewenste resultaten maximaal te ondersteunen biedt we ondersteuning. Deze bestaat uit drie workshops. Hierbij wordt gestart met een plan van aanpak waarin doelen, tijdlijnen en betrokkenen worden bepaald.

In periodieke bijeenkomsten wordt de pilot ingericht, er wordt getraind, de werkzaamheden worden verdeeld en gemonitord en Simulise wordt uitgerold over een eerste groep gebruikers. Tegen het einde van de pilotperiode worden de resultaten bepaald om in de laatste fase een juist verslag te doen voor de keuze van Simulise.

Succesvolle pilot

Schoolbrede implementatie

Nadat een pilotgroep de pilot succesvol heeft afgerond wordt Simulise schoolbreed uitgerold. Om alle docenten hierin mee te nemen wordt een programma ingericht waarbij ambassadeurs worden aangewezen die Simulise promoten.
Vanuit Simulise wordt dit proces begeleid. Voorkomen moet worden dat de pilotgroep teveel voor de anderen uitloopt om daarmee de verbinding te verliezen. Docenten moeten worden betrokken bij nut en noodzaak zodat ze graag aanhaken.

In overleg wordt een traject uitgewerkt waarin de schoolbrede implementatie in fases wordt uitgerold. Door het ontwikkelen van waardevolle voorbeelden, door het betrekken van zowel docenten als leerlingen bij dit traject wordt gezorgd voor breed draagvlak binnen de gehele school. Er wordt gestart met twee workshops waaruit de doelstellingen en het traject naar voren komen. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt.

Uitrollen

Vaardigheden in bestaande methodes

Hoe meet je vaardigheden in een methode gebonden les? Waar haal je de tijd vandaan om naast een methode ook aandacht hieraan te besteden?
Vragen waar veel docenten mee zitten bij het uitrollen van een nieuw idee binnen de school.

Door de docenten met workshops en training-on-the-job te begeleiden kunnen we laten zien hoe dit past en zelfs op een heel natuurlijke wijze. Dat maakt dat docenten het niet als drempel ervaren maar als extra inzicht gevend in de beweegredenen van hun leerling.

Binnen methodes